Наукові школи і напрями

На главную / Наука

Загальна характеристика випускової кафедри

Кафедра холодильних машин і установок – одна із найбільш кваліфікованих кафедр України та країн СНД.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

 • комплексне експериментальне й теоретичне дослідження теплофізичних властивостей робочих речовин, які є перспективними для використання у енергетичному обладнанні: холодильних машин, теплоносіїв, харчової сировини та продуктів;
 • пошук речовин з наперед заданими властивостями для сучасних технологій;
 • експериментальне дослідження процесів тепло-масообміну при експлуатації охолоджувальних систем холодильників;
 • термодинамічна та фазова поведінка природних й альтернативних холодоагентів;
 • термодинаміка холодильних циклів;
 • еколого-енергетичний аудит и менеджмент в холодильній промисловості;
 • раціональне використання сировини й енергетичних ресурсів в харчових технологіях;
 • експериментальне та теоретичне дослідження процесів холодильної технології при охолоджуванні та зберіганні харчових продуктів;
 • розробка теплообмінних апаратів холодильних установок;
 • розробка і дослідження термоелектричних пристроїв.

В 1950 році на початку організації випуску інженерів зі спеціальністю "Холодильні і компресорні машини і установки” в інституті було утворено дві кафедри низькотемпературного профілю: кафедра холодильних машин на чолі з професором В.С.Мартиновським і кафедра холодильних установок під керівництвом професора С.Г.Чукліна.

На протязі минулих 63 років ці кафедри здійснювали випуск фахівців з холодильних машин і установок, вели плідну науково-дослідницьку роботу. Були сформовано дві широко відомі наукові школи: термодинамічна наукова школа професора В.С.Мартиновського, до сфери наукових інтересів якого відносилися термодинамічний аналіз циклів холодильних машин і теплових насосів, дослідження різних методів отримання штучного холоду, дослідження турбохолодильних машин, абсорбційних машин, дослідження термоелектричних охолодників, і наукова школа професора С.Г.Чукліна, основні напрямки наукової діяльності якої пов’язані з розробкою нових холодильних систем та вдосконаленням крупних холодильників, зниженням втрат харчових продуктів при їх холодильній обробці та зберіганні, енергетичної ефективності і експлуатаційної надійності систем охолодження.

Випускаюча кафедра Холодильних машин і установок налічує 24 осіб професорсько-викладацького складу, з них: 6 ( 25%) – професорів, 12 (50%) – доцентів; 6 (25%) – викладачів без наукового ступеня. Відповідність базової освіти профілю дисциплін, що викладаються співробітниками кафедри, складає 100%.

Функціонування кафедри холодильних машин і установок ґрунтується на збереженні досягнень та традицій національної вищої школи, інтеграції системи вищої освіти у світовий освітній простір, розширенні доступу до якісної вищої освіти та мобільності студентів, забезпеченні працевлаштування випускників. Ключовим завданням професорсько-викладацького складу кафедри є орієнтація на кінцевий результат: знання, уміння та навички випускників, що повинні бути застосовані та використані на користь держави.

При кафедрі холодильних машин і установок діє денна і заочна аспірантура, в якій на даний час навчається 16 аспірантів, в тому числі за заочною формою навчання 8 осіб.

Наукова діяльність здійснювалася працівниками кафедри холодильних машин і установок у співробітництві з науково-дослідним сектором (НДС) і проблемною науково-дослідною лабораторією, що входить до складу НДС.

Наукова діяльність кафедри сконцентрована на пяти пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки:

 • Розробка наукових основ стратегії розвитку системи зберігання поточних і резервних продовольчих запасів України.
 • Розробка наукових основ оцінки харчової цінності продуктів при їх зберіганні та транспортуванні
 • Створення високонадійних термоелектричних мікроохолоджувачів для електро-оптичних елементів телекомунікаційних систем..
 • Розробка енергозберігаючих систем відведення тепла промислових установок (хімічна, металургійна, харчова промисловість).
 • Створити малоагентоємні, енергетично досконалі холодильні системи АПК.

Слід окремо визначити, що тематика сучасних науково-технічних досліджень кафедри холодильних машин і установок є продовженням багаторічних досліджень наукових шкіл професорів В.С.Мартиновського і С.Г.Чукліна.

 • Розробка основ методології проектування холодильників різного призначення з врахуванням критеріїв продовольчої, енергетичної, екологічної і економічної безпеки загальної системи зберігання продовольчих запасів України. Виконано аналіз типових проектних рішень будівельних споруд холодильників (проекти провідних організацій та енерговитратності одно- і багатоповерхових холодильників).
 • Рoзробка та створення нового покоління сонячних колекторів на основі полімерних матеріалів.
 • Дослідження розробка принципових основ конструктивного вдосконалення холодильних компресорів при їх переводі на озононеруйнуючі холодоагенти різноманітних типів.
 • Аналіз можливостей застосування напівпровідникових систем, виробляючих холод при змінних температурах.
 • Теоретичне обґрунтування та розробка енергоощадних засобів проведення біотехнологічних процесів та створення мікроклімату у холодильних камерах при зберіганні соковитих сількогосподарських продуктів.
 • Технології тепловологісної обробки повітря в розчинах, харчових продуктах та організмі людини.
 • Екологічна та еколого-енергетична оцінка біохімічних та теплофізичних процесів у розчинах, газових сумішах та біологічних середовищах.
 • Розробка і дослідження тепломасообмінних апаратів і теплових контурів для енерготехнологічних систем нафтохімічних виробництв (газо та нафтотранспортних систем, перевантажувальних комплексів насипних і навалювальних вантажів, виробництв хімічних і виробництв переробки нафти і газу).